กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

DateTitle
2018/11/12ระเบียบการจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2018-11-12 09:15:01
2018/11/12ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25522018-11-12 09:10:41
2018/11/12ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 )25612018-11-12 09:08:42
2018/11/12ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 25602018-11-12 09:06:09
2018/11/12ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 25592018-11-12 09:04:08
2018/11/12ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2542018-11-12 09:02:09
2018/11/12ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25612018-11-12 08:59:30
2018/11/12ระเบียบการจัดทำแผน ฉ.22018-11-12 07:26:22
2018/11/12ระเบียบการจัดทำแผน25482018-11-12 06:35:00
2018/11/12ระเบียบการรับเงิน 25472018-11-12 06:33:43
2018/11/12ระเบียบการรับเงิน(ฉ.2) 25482018-11-12 06:31:24
2018/11/12ระเบียบการรับเงินฯ ฉ.3 25582018-11-12 06:29:54
2018/11/12ระเบียบวิธีงบประมาณ ฉ.3 25432018-11-12 06:29:09
2018/11/12รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-25602018-11-12 06:27:23
2018/11/12ระเบียบกระทรวงการคลัง+พศ25602018-11-12 05:05:19
2018/11/12ระเบียบเงินอุดหนุน592018-11-12 05:02:27
2018/11/12พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.25522018-11-12 05:01:42
2018/11/12พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ25402018-11-12 05:00:59
2018/11/12พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25422018-11-12 04:59:57
2018/11/12พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒)2018-11-12 04:58:27
2018/11/12พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 25222018-11-12 04:55:21
2018/11/12พระราชบัญญัติ ภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐2018-11-12 04:52:46
2018/11/12พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2018-11-12 04:50:57
2018/11/12พรบ.สาธารณสุข ฉบับที่ 32018-11-12 04:50:18
2018/11/12พรบ.สาธารณสุข 25352018-11-12 04:49:34
2018/11/12พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่2018-11-12 04:48:07
2018/11/12พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ25342018-11-12 04:47:00
2018/11/12ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)2018-11-12 04:44:57
2018/11/12กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร2018-11-12 04:41:32
2018/11/12แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉ.122018-11-12 04:40:08