กองการศึกษา

p11

w2

w3

 อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษcan someone proofread my essay yahooาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา แบ่งส่วนราชการ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลคลและทะเบียนประวัติ งานโรงเรียน งานการประถมศึกษา งานระบบสารสนเทศ งานกิจการโรงเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร และงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิprofessional essay examplesพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนางานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

3. ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนและโครงการ งานงบประมาณและการเงิน และงานธุรการ

4. หน่วยงานศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่สำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานวิจัยการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ งานเขียนตำรา และเอกสาร งานผลิตสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน งานค้นคว้าทดลองและเผยแพร่วิทยากรแผนใหม่ทางการศึกษา งานวัดประเมินผลทางการศึกษา งานจัดทำงบประมาณของนิเทศการศึกษา งานประเมินคุณภาพทางการศึกษา และงานอื่น