กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

cc

p32   p17

p16

 อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานดังนี้

      • งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล วางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย สนับสนุนเกี่ยวกับการตรวจวิจัย งานบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
      • งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการล้างทำความสะอาด เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ขนถ่ายขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
      • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ เป็นต้น

2.งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด

3.ควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน งานสร้างภูมิคุ้มกันโรคในคลินิก การเฝ้าระวังและสอบสวนการระบาดวิทยา การควบคุมสัตว์พาหนะนำโรค

4.งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงาน