กองสวัสดิการสังคม

as1

as2

อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงproofread my essay dutchานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน ได้แก่ งานสำรวจจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน เป็นต้น

3. งานสังคมสงเคราะห์ งานสงเครhelp with math homework comาะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กและเยาวชน ผู้ป่วยเอดส์ งานกองทุนสวัสดิการสังคม งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น