คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ

DateTitle
2017/07/07คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2017/07/07คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้งประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษราย เดือนถึงแก่กรรม)
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพู้สูงอายุ
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2017/07/05คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งถมดิน
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: กำรแจ้งก่อสร้ำงอาคารตำมมาตรา 39 ทวิ
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
2017/07/05คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญำตดัดแปลงอาคารตำมมาตรา 21
2017/07/04คู่มือสำหรับประชาชนกำรขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
2017/07/04คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21
2017/07/04คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32
2017/07/04คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร
2017/07/04คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน เป็นบุคคลธรรมดำ
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั นตอนออกใบอนุญำต)
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั นตอนออกค ำสั่งรับค ำขอรับใบอนุญำต)
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั นตอนออกค ำสั่ง รับค ำขอรับใบอนุญำต)
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรโฆษณำด้วยกำรปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวในที่สำธำรณะ
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำ – ออกของรถเพื่อกำรอื่นตำม มำตรำ 34
2016/07/03การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน