คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ

DateTitle
2017/07/07คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2017-07-07 04:46:37
2017/07/07คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้งประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษราย เดือนถึงแก่กรรม)2017-07-07 04:44:19
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพู้สูงอายุ2017-07-05 09:15:28
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ2017-07-05 09:13:50
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์2017-07-05 09:12:40
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ2017-07-05 09:11:27
2017/07/05คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งถมดิน2017-07-05 09:10:08
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ2017-07-05 09:09:03
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ2017-07-05 09:07:42
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน2017-07-05 09:05:29
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: กำรแจ้งก่อสร้ำงอาคารตำมมาตรา 39 ทวิ2017-07-05 09:04:24
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 222017-07-05 08:14:00
2017/07/05คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 332017-07-05 07:30:44
2017/07/05คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญำตดัดแปลงอาคารตำมมาตรา 212017-07-05 07:24:10
2017/07/04คู่มือสำหรับประชาชนกำรขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร2017-07-04 10:44:35
2017/07/04คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 212017-07-04 10:41:59
2017/07/04คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 322017-07-04 10:40:55
2017/07/04คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร2017-07-04 10:39:59
2017/07/04คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ2017-07-04 04:00:07
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ2016-07-03 10:28:20
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ2016-07-03 10:24:00
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน เป็นบุคคลธรรมดำ2016-07-03 10:23:08
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ2016-07-03 10:21:42
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั นตอนออกใบอนุญำต)2016-07-03 10:20:52
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั นตอนออกค ำสั่งรับค ำขอรับใบอนุญำต)2016-07-03 10:18:04
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั นตอนออกค ำสั่ง รับค ำขอรับใบอนุญำต)2016-07-03 10:16:40
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรโฆษณำด้วยกำรปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวในที่สำธำรณะ2016-07-03 08:48:01
2016/07/03คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำ – ออกของรถเพื่อกำรอื่นตำม มำตรำ 342016-07-03 08:45:09
2016/07/03การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน2016-07-03 08:43:24