วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธะกิจ

ชุมชนสะอาดสิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เข้าถึงระบบสุขภาพชุมชน พัฒนาทักษะทางการศึกษา

ครัวเรือนอยู่แบบวิถีไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานในการดำเนินงาน

1. ปี 2546 ได้รับการพิจารณาจากสถาบันพระปกเกล้าได้รับประกาศนียบัตรในฐานะอบต.ที่ผ่านหลักการทำงานแบบโปร่งใสตรวจสอบ โดยมี อบต.ที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพียง 10 แห่งจากทั่วประเทศ

2. ปี 2546 อบต.บ้านหม้อ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผ่านหลักเกณฑ์บริหารงานที่ดีภายใต้หลักการธรรมาภิบาลจากคณะกรรมการกระจายอำนาจและกระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลลำดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1.4 ล้านบาทมาใช้เพื่อการพัฒนาตำบล

3. ปี 2547 อบต.บ้านหม้อได้รับการพิจารณาหลักเกณฑ์บริหารงานที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลจากคณะกรรมการกระจายอำนาจและกระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1.6 ล้านบาท มาเพื่อใช้ในการพัฒนาตำบล

4. ปี 2549 อบต.บ้านหม้อได้รับการพิจารณาหลักเกณฑ์บริหารงานที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลจากคณะกรรมการกระจายอำนาจและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 2 ของจังหวัดเพชรบุรี เงินรางวัล 1 ล้านบาท มาเพื่อใช้ในการพัฒนาตำบล

5. ปี 2550 ได้รับถ้วยเกียรติยศ ประเภท การบริการสาธารณะดีเด่น

6. ปี 2550 ได้รับโล่รางวัลชมเชย อบต.ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี

7. ปี 2551 ได้รับรางวัลที่ 1 การพิจารณาหลักเกณฑ์บริหารงานที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลจากคณะกรรมการกระจายอำนาจและกระทรวงมหาดไทย เงินรางวัล 1 ล้านบาท

8. ปี2552 ได้รับเลือก 1 ใน 2 ของจังหวัดเพชรบุรีการพิจารณาหลักเกณฑ์บริหารงานที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลจากคณะกรรมการกระจายอำนาจและกระทรวงมหาดไทย

9. ปี2554 ได้รับราง วัลชนะเลิศ การบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาลจากคณะกรรมการกระจายอำนาจและกระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลที่1 เงินรางวัล 5,000,000 บาท

10.ปี 2558 ได้รับรางวัลดีเลิศ ด้านการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลจากคณะกรรมการกระจายอำนาจและกระทรวงมหาดไทย

 

 

2560-08-07 10:41:29