สภาพทั่วไปของอบต.บ้านหม้อ

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

1. ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อตั้งอยู่ ณ บ้านเหมืองทะโมน หมู่ที่ 3 ถนนสมานประชากิจ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ?4 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี

ทิศใต้ จดตำบลต้นมะม่วง

อำเภอเมืองเพชรบุรี

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด

ทิศตะวันออก จดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี

และตำบลคลองกระแชง

อำเภอเมืองเพชรบุรี

ทิศตะวันตก จดตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี

และตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด

2. เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อมีเนื้อที่ทั้งหมด? 4,324 ไร่ หรือ ประมาณ 6.9 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านไร่ ประชากร 590 คน

หมู่ที่ 2 บ้านไร่เพนียด ประชากร 420 คน

หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองทโมน ประชากร 1,551 คน

หมู่ที่ 4 บ้านหลุมดิน ประชากร 1,987 คน

หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะกรูด ประชากร 1,991 คน

หมู่ที่ 6 บ้านร่วมพัฒนา ประชากร 912 คน

รวม 7,451 คน

ประชากรแฝงประมาณ 3,000 คน
3. ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเต็มพื้นที่ แบ่งเป็นย่านการค้าพาณิชย์ ย่านเกษตรกรรมชนบท และย่านที่อยู่อาศัย ซึ่งบางส่วนเป็นเขตชุมชนหนาแน่น
4. จำนวนประชากร

ประชากรทั้งหมด 7,382 คน

เป็นชาย 3,468 คน

เป็นหญิง 3,914 คน

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,939 ครัวเรือน