สำนักงานปลัด

                              สำนักงานปลัด

                      aa1

 p2      aa2

22     p1

p4p5

พี่เจี๊ยบ1

อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

มีหน้าที่ให้ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของอบต. และราชการที่มิได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอบต.ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของอบต.

1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ

หน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน

ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

งานแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และการจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ

งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการและเผยแพร่วิชาการต่างๆ การเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลงานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาลงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ

งานธุรการ  มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย เป็นต้น

งานนิติการ  มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย

งานตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี  การเงิน  ยอดเงิน  การทำสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบ   การใช้   และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด     และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง