อบต.บ้านหม้อเปิดขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2561

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1.มีสัญชาติไทย

2.อายุครบ 59 ปีบริบูรณ์ (โดยเป็นผู้ที่เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2500-30 กันยายน 2501 สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฎวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น/ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนามาอาศัยอยู่ภายในเขต อบต.บ้านหม้อ)

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-419735 กองสวัสดิการ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *