สภาพทั่วไป อบต.บ้านหม้อ

ด้านการเมือง/การปกครอง

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  โดยหน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้มีการแก้ไขปัญหาโดยรับฟังความคิดเห็นและการเสนอปัญหาของประชาชนผ่านการประชุมประชาคมระดับตำบล และการประชุมคณะกรรมการสภาพลเมือง  จากผลการประชุมทุกครั้งประชาชนให้ความสนในเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  โดยแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
 

เขตการปกครอง/ที่ตั้ง
        ตำบลบ้านหม้อ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ พ.ศ. 2539  มีพื้นที่ 6.9 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,324 ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีประมาณ  4  กิโลเมตรตั้งอยู่ ณ บ้านเหมืองทะโมน หมู่ที่ 3 ถนนสมานประชากิจ โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ

จดตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี

ทิศใต้

จดตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี และเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด

ทิศตะวันออก

จดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี และตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี

ทิศตะวันตก

จดตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี และตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด

 

เขตการปกครอง

        ตำบลบ้านหม้อแบ่งเขตการปกครอง เป็น 6 หมู่ ดังนี้
                หมู่ที่ 1 บ้านไร่
                หมู่ที่ 2 บ้านไร่พะเนียด
                หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองทะโมน
                หมู่ที่ 4 บ้านหลุมดิน
                หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะกรูด
                หมู่ที่ 6 บ้านร่วมพัฒนา
 

จำนวนประชากร

                หมู่ที่ 1  บ้านไร่ ประชากร 664 คน

                หมู่ที่ 2  บ้านไร่เพนียด ประชากร 478 คน

                หมู่ที่ 3  บ้านเหมืองทโมน ประชากร 2,329 คน

                หมู่ที่ 4  บ้านหลุมดิน ประชากร 1,886 คน

                หมู่ที่ 5  บ้านโคกมะกรูด ประชากร 2,089 คน

                หมู่ที่ 6  บ้านร่วมพัฒนา ประชากร 1,055 คน

                                รวม  8,875   คน

                                เป็นชาย  4,091  คน

                                เป็นหญิง  4,784  คน

                                มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  4,315  ครัวเรือน

 

ภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเต็มพื้นที่ แบ่งเป็นย่านการค้าพาณิชย์ ย่านเกษตรกรรมชนบท และย่านที่อยู่อาศัย ซึ่งบางส่วนเป็นเขตชุมชนหนาแน่น

 

แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์
 

alt

 Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก

Scan QR Code หรือ คลิก
alt
ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บ้านหม้อ

   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.