สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.บ้านหม้อ

1.  การเกษตร
        ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร้อยละ 40 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด พืชผักสวนครัว ฯลฯ  เนื่องจากตำบลบ้านหม้อมีพื้นที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท  การขยายตัวของเมืองค่อนข้างสูงจะเห็นได้ว่ามีบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้พื้นที่เกษตรกรรมลดน้อยลง
 
2.  การประมง
        ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มีการทำประมงจำนวน 2 ครัวเรือน โดยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองทะโมน  
 
3.  การปศุสัตว์
        เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เช่น การเลี้ยงโค  สุกร  ไก่  เป็ด  ตามลำดับ  
 
4.  การบริการ
        โรงแรม รีสอร์ท แห่ง
        ร้านอาหาร 8 แห่ง
        โรงภาพยนตร์  แห่ง
        สถานีขนส่ง แห่ง (ท่ารถตู้เขาวังเมืองใหม่)
        ร้านเกมส์ 1  แห่ง  (ซอยบันไดอิฐ 8)
 
5.  การท่องเที่ยว
        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ  การอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเป็นทางผ่านในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างอำเภอ
 
6.  อุตสาหกรรม
        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน  1  แห่ง
 
7.  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
        การพาณิชย์
                ธนาคาร 2 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 1    แห่ง
                บริษัท 2 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  1 แห่ง
                ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 แห่ง ตลาดนัด แห่ง
                ร้านค้าต่าง ๆ 36 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง
                ซุปเปอร์มาเก็ต ๑ แห่ง
        กลุ่มอาชีพ
                มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  1  กลุ่ม  คือ กลุ่มเกษตรทำสวน
 
8.  แรงงาน
        ในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อไม่ได้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย จึงไม่มีการจ้างแรงงาน
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก

Scan QR Code หรือ คลิก
alt
ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บ้านหม้อ

   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.