TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ขอแจ้งประกาศการยกเลิกการให้ความช่วยเหลือ โควิด19

อบต.บ้านหม้อ ขอแจ้งประกาศการยกเลิกการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (กักตัว) และผู้ติดเชื้อ ที่ อบต.บ้านหม้อ ให้ความช่วยเหลือเป็นชุดอาหารแห้ง (ถุงยังชีพ) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บ้านหม้อ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยได้พิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันและสถานะการเงิน การคลังของ อบต.บ้านหม้อ เป็นสำคัญ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป   ทั้งนี้ ความช่วยเหลืออย่างอื่นคือยารักษาโรค
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยังคงจัดให้มี ตามปกติรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ