TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

อบต.สัญจร ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (อบต.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

จำนวน 15 จุด ดังนี้

1.วันที่ 17/1/2566 ซอยบัวเพชร  หมู่ 4   

2.วันที่ 19/1/2566 ซอยไฟฟ้าเขต หมู่ 4           

3.วันที่ 24/1/2566 ซอยหลุมดิน หมู่ 4       

4.วันที่ 26/1/2566 ซอยบันไดอิฐ 4 หมู่ 4         

5.วันที่28/1/2566 เขาวังเมืองใหม่ หมู่ 5            

6.วันที่ 2/2/2566 ซอยบันไดอิฐวิจเลจ หมู่ 5

7.วันที่ 7/2/2566 ซอยบันไดอิฐ 9 หมู่ 5         

8.วันที่ 9/2/2566 หมู่บ้านณัฐรียา หมู่ 5             

9.วันที่ 16/2/2566 ศาลาหัวกระถิน หมู่ 6

10.วันที่ 21/2/2566 หมู่บ้าน ส.ปัทมา หมู่ 6     

11.วันที่ 23/2/2566 วัดเสาธงเรียน หมู่ 1         

12.วันที่ 28/2/2566 วัดประดิษฐวนาราม หมู่ 2

13.วันที่ 2/3/2566 ซอยภิรมย์สุข หมู่ 3         

14.วันที่ 7/3/2566 ปากซอยกัสมา หมู่ 3           

15.วันที่ 9/3/2566 ซอยสรรเพชรวิลล์ หมู่ 3

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใการขับเคลื่อนชุมชน

3.ประชาชนร่วมรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมเสนอความคิดเห็นและแนวคิดที่เป็นประโยชน์

4.มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเกิดเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินการ ได้ดังนี้

1.ได้รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ข้อเสนอ ในการพัฒนาตำบลในพื้นที่ที่ประชาชนร้องขอในปีที่ผ่านมา

3.ได้นำข้อเสนอ ข้อร้องเรียน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามอำนาจหน้าที่

          

alt    alt

 

alt        alt

 

alt       alt

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.