คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.

พิมพ์

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล